تصویری از بوسه مخبر بر مزار شهید گمنام را مشاهده می کنید.

مخبر