لحظه دریافت مدرک دکترای افتخاری دانشگاه کراچی از پرفسور خالد عراقی رئیس این دانشگاه.

رئیسی