باروی ری با قدمتی ۶۰۰۰ ساله.بقایای نقش‌برجسته‌ای تاریخی که به دستور «فتحعلی شاه قاجار» حجاری شده است.

قاجاریه