علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران در احکام جداگانه‌ای برای سه پست این سازمان، نفرات جدیدی را منصوب کرد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران، در احکام جداگانه‌ای، مهرداد باقری را به عنوان دبیر کارگروه تحول، هوتن والی نژاد را به سرپرستی معاونت توسعه و منابع و محمد هادی ناصری طاهری را به سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان منصوب کرد.

او در متن حکم مهرداد باقری آورده است:

با توجه به ضرورت بررسی موضوع تحول در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با عنایت به مراتب دانش و سوابق و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم شما را به «دبیری کارگروه تحول سازمان اسناد و کتابخانه ملی» منصوب می‌کنم و تقاضا دارم نسبت به تحقق مسائل مهم به شرح زیر و با رعایت دقت و سرعت اهتمام لازم را به عمل آورید:

تشکیل کارگروه تحول سازمان با حضور مدیران و صاحبنظران حوزه تحول

تعیین محورهای اولویت دار تحول سازمان در دوره مدیریتی جدید

شناسایی ظرفیت‌های راهبردی و ماموریت‌های جدید سازمان متناسب با تحولات فناورانه و اقتضائات پیرامونی

تشکیل جلسات کمیته تحول سازمان و جمع بندی نظرات و دیدگاه‌ها در قالب تدوین سند تحول سازمان

پیشنهاد الزامات ساختاری و سازمانی متناسب با چارچوب سند تحول سازمان

تشکیل کمیته راهبری سند تحول و رصد و پایش اجرایی سازی سند تحول در سازمان

بدیهی است تمامی معاونین و مدیران سازمان همکاری لازم را با کارگروه به عمل خواهند آورد.