پیمان طالبی مجری برنامه طبیب به شهیده ریحانه سلطانی نژاد دختر کوچکی که در حادثه تروریستی کرمان به شهادت رسید اشاره کرده است.

پیمان طالبی