در حاشیه سی امین اجلاس سراسری نماز تصویری از استاد قرائتی را مشاهده می کنید.

استاد قرائتی