داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) به خبر بازگشت معین واکنش نشان داده است.

داریوش فرضیایی