تصویری از داور جدید حسینیه معلی را در کنار بنی فاطمه را مشاهده می کنید.

photo_2024-01-13_11-00-38