هیچ چیزی مثل معصیت مانع حرکت نیست ممکن است انسان یک عمر زحمت و ریاضت بکشد ولی واقعا به خاطر معصیت ها و غفلت هایی که دارد درها به سوی او باز نشود.

میرباقری