پست عجیب ارسطو نوابی پسر فرشید نوابی و الهام چرخنده در مورد مادرش که به تازگی منتشر شده در فضای مجازی سروصدا به پا کرده است.

الهام چرخنده