گذر زمان را در چهره ایمن زیدان بازیگر نقش اول سریال مدیر کل را در این تصویر می بینیم.

بازیگر مدیر کل