تصویری از حجاب فریبا کوثری در جشنواره فجر را مشاهده می کنید.

 فریبا کوثری