تصویر دیده نشده از جوانی حاج منصور ارضی مداح اهل بیت در زیر ببینید.

حاج منصور ارضی