تصویری کمتر دیده شده از شهیدان محمدرضا زاهدی، احمد کاظمی، سعید مهتدی و سرلشکر محمد باقری را مشاهده می کنید.

شهدا