در پی شکایت محمدجواد پاک سیما از باشگاه استقلال تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

به گزارش مرور نیوز، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در مورد چند پروننده به شرح زیر صادر کرد:

*در پی شکایت محمدجواد پاک سیما از باشگاه استقلال تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21 میلیون و 800 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت سجاد تقوی از باشگاه استقلال ملاثانی، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان دو میلیارد و 950 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت باشگاه استقلال خوزستان از رضا مروانی، وی به پرداخت مبلغ 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 17 میلیون و 440 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه استقلال خوزستان محکوم شد.

*در پی شکایت احسان علوان زاده از باشگاه استقلال ملاثانی، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  190 میلیون و 750 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت استقلال خوزستان از حسین مددی، بازیکن تیم آلومینیوم اراک، وی به پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.