در پروازهای ورودی به قطر از نماد جام ملتهای آسیا روی دسرهای مسافران استفاده شده است.

دسر