کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر کرد.

 به گزارش مرور نیوز، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:


*با توجه به شکایت میلاد قربان زاده از باشگاه دریا کاسپین بابل، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۸ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت علیرضا آقابراری از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۴ میلیون و ۹۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت محمود بیرانوند از باشگاه شهرداری بندرماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۰۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۴ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۷۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۴۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محمد جلیزی از باشگاه ایران جوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۷۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت توفیق ربیعی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۲۵ میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱ میلیون و ۴۴۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۲۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.