فریدون زندی تصویر جالبی در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.

فریدون زندی