کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره چهار پرونده مطروحه اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت میلاد کمندانی از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۵ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.


*در پرونده شکایت رضا دهقانی از باشگاه نفت مسجد سلیمان ، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*در پی شکایت احمد نصیری از باشگاه مس کرمان ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۴ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت سجاد شهباززاده از باشگاه استقلال تهران ، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیارد و ۵۲۶ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.