تلاوت جز هفتم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار منتشر شد.