تلاوت جز هشتم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار منتشر شد.