تلاوت جز دوازدهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار منتشر شد.