تلاوت جز پانزدهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار منتشر شد.