تلاوت جز نوزدهم قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار منتشر شد.