کلیپی از تمرینات زنان یگان‌های ویژه فراجا را مشاهده می کنید.