مواد مغذی
  • محققان حوزه مواد غذایی؛

    زمانی که آبمیوه منجمد به دمای معمولی می‌رسد ترکیب آن به ذره‌های کوچک تقسیم می‌شود و به این ترتیب جذب مواد مغذی آن برای روده ساده‌ترمی شود.