آدمخواری
  • آشنایی با فرهنگ و آداب قبایل آدمخوارها می‌تواند نگاهی تازه به گذشته بشریت و ریشه‌های تمدن امروزی بگشاید و از این رهگذر بر غنای تنوع فرهنگی جهان بیفزاید.