تلخی
  • چشایی حس پیچیده‌ای است که اغلب تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله بهداشت نامناسب دهان و دندان، خشکی دهان یا بارداری قرار می‌گیرد.