رنکینگ
  • بازگشت شهسواری به رنکینگ

    در رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز نوشاد عالمیان در رده 81 باقی ماند و ندا شهسواری پس از یک دوره غیبت به رنکینگ بازگشت.