مامورنما
  • در پی گزارش چند فقره اخاذی از شهروندان توسط مردی جوان در پوشش مأمور در محدوده شهرک شهید رجایی، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.