چیلی
  • فلفل چیلی اغلب به دلیل خاصیت چربی سوزی و افزایش متابولیسم شناخته می شود. با این حال، تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف بیشتر فلفل چیلی ممکن است با خطر بیشتر چاقی همراه باشد.