یوز
  • اولین صحبت‌های علیرضا شهرداری، تیماگر پیروز در چهارمین روز بستری این توله یوز در بیمارستان