شرایط جدید صدور مجوز رشته-گرایش برای سال ۱۴۰۰ از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، با تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی «راهبرد اخذ مجوز رشته - گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی » از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. این مصوبه از سال ۱۴۰۰ مبنای بررسی درخواست‌ها و تصمیم گیری خواهد بود

در ابلاغیه دکتر علی خاکی صدیق به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی چنین آمده است:

برنامه راهبردی دانشگاه / مؤسسه لازم است مشتمل بر طرح توجیهی، پیش بینی رشته- گرایش‌های قابل حذف و ایجاد در یک دوره پنج ساله مبتنی بر مأموریت مصوب، نیازهای محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برحسب مورد، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه به ویژه ماده ۶۶ برنامه ششم توسعه و مصوبات ستاد آمایش آموزش عالی طراحی و تدوین شود.

برنامه راهبردی دانشگاه / مؤسسه همچنین باید متضمن برنامه توسعه و تحدید رشته - گرایش‌ها با تأکید بر حذف یا تغییر ماهوی رشته‌های کم متقاضی، در نظر گرفتن ظرفیت دانشجویی، وضعیت کمی و کیفی اعضای هیئت علمی مرتبط با رشته‌های جدید، امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی، سخت افزاری و نرم افزاری و دیگر زیرساخت‌ها و با در نظر گرفتن همه واحدهای اقماری و دانشجویان موجود اعم از دانشجویان برخوردار از قانون موسوم به آموزش رایگان یا شهریه پرداز باشد.

برنامه راهبردی دانشگاه / مؤسسه در صورت تأیید شورای دانشگاه / مؤسسه و حسب مورد تصویب هیئت امنای ذیربط، مبنای اخذ مجوز رشته - گرایش قرار خواهد گرفت.

متن کامل مصوبه جلسه ۹۲۹ شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی به شرح زیر است:

راهبرد اخذ مجوز رشته – گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در راستای سیاست تفویض اختیار به دانشگاه‌ها و ساماندهی توسعه رشته‌های دانشگاهی، راهبرد پیشنهادی در موضوع ساماندهی اخذ مجوز رشته - گرایش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر ضرورت و اهمیت موضوع مطروحه، مقرر داشت:

الف- ضمن بررسی امکان پذیری استفاده از رتبه بندی‌های بین‌المللی در کنار نظام رتبه بندی داخلی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سه دسته به شرح زیر رتبه بندی شوند:

دسته اول: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۱ تا ۲۰

دسته دوم: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۲۱ تا ۵۰

دسته سوم: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حائز رتبه ۵۱ به بعد

ب- راهبرد جدید اخذ مجوز رشته-گرایش در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با توجه به مراحل زیر به اجرا گذارده شود:

۱ .برنامه راهبردی دانشـگاه/مؤسسهحسبب مورد پس از تأیید شورای دانشگاه / مؤسسه و هیئت امنای ذیربط، ملاک اصلاخذ خذ مجوز رشته است.

۲ .درصورت وجود این برنامه، لازم است درخواست ایجاد رشـته توسط دانشـگاه/ مؤسسه پس از بررسی تأییـد اولیه در دفتر گسترش آموزش عالی تأیید و توسط کارگروه تخصصی ذیربمبتنی بری بر شاخص‌های تعیین شده توسط شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، کمیت و کیفیت هیئت علمی و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.

نظر کارگروه تخصصی برای بررسی نهایی به کمیسیون آموزش عالی ارسال شده و در صورت تأیید کمیسیون، برای تصویب به شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ارایه شود.

تذکر ۱: درخواست‌های دانشگاه‌های دسته اول بی نیاز از بررسی توسط کارگروه‌های تخصصی و کمیسیون آموزش عالی در شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی قابل طرح و بررسی است.

تذکر ۲: درخواست‌های دانشگاه‌های دسته دوم پس از تأیید اولیه دفتر گسترش آموزش عالی و رئیس کارگروه تخصصی (در صورت نیاز)، به ترتیب قابل طرح در کمیسیون آموزش عالی و شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

تذکر ۳: باقی بودن اجازه پذیرش دانشجو در رشته-گرایش‌های دارای مجوز قطعی، به تداوم حفظ شرایط لازم علمی و آموزشی منوط و موکول است و در صورت از دست رفتن یک یا چند شرط، به تشخیص معاونت آموزشی وزارت عتف و با تصویب شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، حسب مورد نسبت به جلوگیری از ادامه پذیرش دانشجو یا ابطال مجوز رشته اقدام خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز