مشاور معاون اقتصادی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفت: امروزه با توجه به نقش دانش و نوآوری در پیشبرد اهداف اقتصادی و ثروت اندوزی کشورها، یکی از موضوعاتی که بیش از هر زمان دیگری توجه می شود، حمایت از حقوق مالکیت فکری است.

به گزارش مرور نیوز،  مهدی آزادواری  مشاور معاون اقتصادی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی در یادداشتی نوشت:

در عصر کنونی، توزیع نامتعادل درآمد و پایین بودن سهم فقرا از درآمد به عنوان یکی از پدیده های زیانبار مطرح می شود، از اینرو این موضوع سبب شده همه کشورها در تمامی سطوح توسعه، کاهش و سرانجام از میان بردن آن را در رأس همه برنامه های خود قرار دهند. همچنین، امروزه با توجه به نقش دانش و نوآوری در پیشبرد اهداف اقتصادی و ثروت اندوزی کشورها، یکی از موضوعاتی که بیش از هر زمان دیگری توجه می شود، حمایت از حقوق مالکیت فکری است. زیرا داشتن نظام مالکیت فکری قوی و مؤثر یکی از مهمترین عوامل برای دستیابی به فناوریهای جدید، ایجاد فرآیندهای جدید در تولید و ابداع روشهای نوین در به کارگیری عوامل تولید، کاهش شکاف عمیق فناوری و افزایش قدرت رقابت پذیری کشورهای درحال توسعه در فضای داخلی و بین المللی به شمار میرود. از اینرو با توجه به اهمیت حقوق مالکیت فکری و ارتباط آن با نابرابری درآمدی،   حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. مثبت بودن اثر حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی در کشورهای درحال توسعه بدین معنا نیست که نباید به این مولفه حیاتی و جدی در سیاستگذاریهای اقتصادی و حقوقی خود اهمیتی دهند بلکه عکس این مطلب صحیح است، زیرا حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری بویژه در سطح فعالین در اقتصاد داخلی سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فناوری که یک رشته مزایاى بلندمدت اقتصادى به دنبال دارد. همچنین براساس نتایج تحقیق های انجام شده، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورها بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه برای آزمون فرضیه کوزنتس در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنید ار نیست. بعلاوه، اثر متغیر سرمایه انسانی بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است، اما این اثر در کشورهای درحالت وسعه بی معناست. لذا انتظار میرود با توجه به وضعیت نامطلوب اکثر کشورهای درحال توسعه در شاخص حقوق مالکیت فکری و شاخص جینی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور برای بهبود شاخص های مذکور در راستای توزیع متعادل درآمد اهمیت ویژهای بدهند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز