فاز دوم کار آزمایی بالینی واکسن کرونا فخرا با تزریق واکسن فخرا به همسر شهید رضایی نژاد آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، تزریق فاز دوم کار آزمایی بالینی واکسن کرونا فخرا امروز آغاز شد.

این کارآزمایی با تزریق واکسن فخرا به همسر شهید رضایی نژاد از دانشمندان هسته ای کشور آغاز شد.

کریمی، مدیر پروژه کارآزمایی بالینی واکسن فخرا اظهار داشضت: در فاز اول کارآزمایی بالینی 135 داوطلب داشتیم و این واکسن نشان داد بی خطر و ایمن است.

وی ادامه داد: فاز دوم با تزریق واکسن به همسر شهید رضائی نژاد آغاز می شود و در این مرحله به 500 نفر تزریق خواهد شد.

کریمی متذکر شد:  تا دو ماه آینده فاز دوم جمع بندی خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز