ابوالفضل باقری معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش هم داشته است.

به گزارش مرور نیوز، ابوالفضل باقری معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: پارسال این ظرفیت ۴ هزار و ۳۰۰ نفر بود که در نهایت ۳ هزار و ۶۰۰ نفر با اولویت در رشته‌های لوکس قبول شدند و  تعدادی از صندلی‌های دستیاری در دانشگاه‌ها و بویژه مناطق محروم خالی ماند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش هم داشته است.

ابوالفضل باقری گفت: امسال ۴ هزار نفر ظرفیت را به آزمون ملی دستیاری تخصیص داده شده است.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ ظرفیت را نیز به پذیرش دستیار بومی اختصاص داده شده استکه امسال برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با نظارت جدی وزارت بهداشت آزمون پذیرش دستیار بومی را انجام می دهد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد: بدیهی است که پذیرفته شدگان آزمون دستیار بومی بعد از پایان تحصیلات، انجام تعهداتشان در همان منطقه نیز خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز