انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند از امروز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی را به صورت مجازی برای اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می کند.

فراگیران در روزهای ۲۲ تا ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند نسبت به انتخاب واحد دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی اقدام کنند. فراگیران باید در مهلت مقرر به سامانه سما مراجعه کرده و برابر با شیوه نامه تنظیم شده به انتخاب واحد اقدام کنند.

در این دوره، کلیه فراگیران صرفا دروس مورد تقاضای خود را انتخاب کرده و در مرحله حذف و اضافه، امکان انتخاب استاد و یا تغییر در لیست واحد های انتخابی خود را خواهند داشت.

دروس سطح یک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شامل نظریه های یادگیری و مهارت های مقدماتی، روش های ارزیابی دانشجو، برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک با بیمار، برنامه ریزی درسی، اخلاق حرفه ای و آداب تعلیم و تعلم در دانشگاه، مقدمات استدلال بالینی، مقدمات تفکر علمی و مقدمات یادگیری غیرحضوری است.

دروس سطح دو کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شامل الگوهای یاددهی و یادگیری، طراحی آموزشی در علوم پزشکی، روش های ارزشیابی دانشجو - آزمون های عملی و بالینی، تدریس بالینی، کاربرد رایانه در آموزش - نرم افزارهای کاربردی برای کمک به تدریس است.

دروس سطح سه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شامل برنامه ریزی درسی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاه های آموزشی، رهبری و مدیریت آموزشی، روش های ارزشیابی برنامه، آموزش و ارزیابی استدلال بالینی، آموزش و ارزیابی تفکر انتقادی است.

دروس اختیاری کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی شامل یادگیری الکترونیکی، آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد، زبان انگلیسی (متون آموزش پزشکی)، فنون نگارش علمی، اقتصاد آموزش، توسعه توانمندی ها و ارزشیابی هیات علمی است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز