ارسال پیامک حجاب به مالکان خودروها دوباره از سر گرفته شد.

به گزارش مرور نیوز، پس از چند ماه اعتراضات به مسئله حجاب و گشت ارشاد، ارسال پیامک حجاب قطع شده بود. دوباره ارسال پیامک حجاب به مالکان خودروها از سر گرفته شد.

ارسال پیامک حجاب