مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه با تکذیب ترور قاضی صلواتی نوشت: او در صحت و سلامت است و بعد از تماسی که داشتم متوجه ترور خود شد.

به گزارش مرور نیوز، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه در توییتی نوشت: دروغ دروغ دروغ تنها دستاورد قابل ذکر معاندین در این روز‌ها همین خبر‌های کذب در فضای مجازی است. شهر فتح می‌کنند، پادگان می‌گیرند، ترور می‌کنند، اعتصاب سراسری پیش می‌برند و ...

قاضی صلواتی در صحت و سلامت است و بعد از تماسی که داشتم متوجه ترور خود شد.