معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران از آغاز فرایند ارزشیابی کارمندان این دادگستری در سال 1401 خبر داد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، سیدرضا سجودی معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری تهران از آغاز روند ارزشیابی کارکنان اداری بر اساس فعالیت ها در سال 1401 خبر داد.

سید رضا سجودی گفت: ارزشیابی کارکنان اداری در موضوعات مختلفی از جمله مهارت های شغلی و تخصصی، رفتار حرفه ای و نحوه انجام وظایف محوله با محوریت میزان و نحوه اجرای برنامه های عملیاتی ابلاغ شده توسط رییس کل دادگستری استان تهران که در مسیر تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه می باشد، صورت می گیرد.

سجودی افزود: ارزشیابی های صورت گرفته با بررسی کیفی و کمی انجام وظایف محوله و همچنین رفتار شغلی و نحوه پاسخگویی های انجام شده در طی یک سال گذشته به صورت جمع امتیاز برای هر کارمند در نظر گرفته می شود و بر روند ارتقاء رتبه، تبدیل وضعیت استخدامی، دریافت ترفیعات اداری کارمندان تاثیرمستقیم خواهد داشت.

سجودی خاطرنشان کرد:ارزشیابی سال 1401 شامل همکاران اداری قرارداد کار معین، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی قطعی است.