در حالی که کل جهان از رشد تولید فولاد ایران در شرایط تحریم متعجب است اما درداخل مثل همیشه که عده ای منفعت طلبی خود را به بهانه نقد توجیه می کنند سعی دارند با کلیدواژه فسادستیزی حق السهم خود را مطالبه کنند.

به گزارش مرور نیوز، در حالی که کل جهان از رشد تولید فولاد ایران در شرایط تحریم متعجب است اما درداخل مثل همیشه که عده ای منفعت طلبی خود را به بهانه نقد توجیه می کنند سعی دارند با کلیدواژه فسادستیزی حق السهم خود را مطالبه کنند. در این میان شرکت فولاد مبارکه بعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه می تواند سهم دندان گیری برای منفعت طلبان باشد. خبرهایی که برای قضاوت منصفانه باید تمام اجزا پازل آن را کنار هم قرارداد. بطور مثال سندی که از اهدای سه خودرو توسط فولاد مبارکه با دستور مدیرعامل این مجموعه برای برداشت از بودجه کرونا دست به دست می چرخد و کسانی که خود را افشاگر می نامند فاتحانه از کشف فساد بزرگ نام می برند، یکی از این نمونه هاست.

از آنجا که فولاد مبارکه، صیانت از آبروی نظام را اولی بر دفاع از آبروی خود در این مورد می داند، صرفاً به بیان این نکته که این سه خودروی اهدایی به یکی از دستگاه های دولتی کشور اهدا شده بسنده می نماید. دستگاهی که برای نظارت بر حسن رعایت قوانین بهداشتی در روزگار کرونا از ضعف لجستیک رنج می برد و فولاد مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی خود این سه دستگاه را به این سازمان اهدا نمود.

نکاتی که در متن نامه منتشرشده، من جمله لفظ محرمانه بودن نامه مستتر است، مخاطب هوشیار را می تواند نسبت به کشف بهتر موضوع رهنمون کند.

شاید اگر نجابت فولاد مبارکه و مصلحت کشور اقتضا می نمود و اسناد تحویل این خودروها نیز قابل انتشار بود برخی از افراد تهمت زننده، شرمنده رفتار امروز خود می شدند.

اما به راستی با توجه به بودجه ضعیف برخی از دستگاه ها اگر کمک ها وحمایت های فولاد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی همراه بقیه نهادها نباشد، شیوه صحیح تری خواهد بود؟

همانگونه که فارغ از منافع ریالی، فولاد مبارکه به تمام بیمارستان های کرونایی، اکسیژن رایگان تولیدی خود را اهدا نمود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز