براساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در این بین مناطق آزاد تجاری میتوانند نقش به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.

مهدی آزادواری عضو شورای تامین مالی و سرمایه‌گذاری شورای عالی مناطق آزاد- مرور نیوز؛  براساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در این بین مناطق آزاد تجاری  میتوانند نقش به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند. توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است، بدون سرمایه‌گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت، یکی از راههای مفید و مناسب بدین منظور ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی است. مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، ولی رشد اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیتها و کاهش قیمت تمام شده و بازاریابی برای محصولات کشورها از سال 1960 به بعد وارد مرحله جدیدی شده است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف تشویق و توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردارکرده است. کشورهای در حال توسعه از طریق جذب سرمایه‌گذاریها سعی کرده‌ا‌ند تا با تامین نیازمندیهای ارزی، موجبات اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنند که سبب افزایش درآمد ملی آنها گردد. بدین خاطر توجه به مزیتهای نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازارکار از طریق حضور فعال سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازار های جهانی و منطقه ای در راه کسب درآمدهای ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد است. امروزه با توجه به تلاشهای گستردهای که در جهان برای جذب سرمایه گذاریهای خارجی صورت میگیرد بایدگفت که نیاز به سرمایه گذاری صرفا به منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نیست، بلکه سرمایه گذاری خارجی در واقع سهمی از بازار جهانی را به کشورها اختصاص میدهد که میتوان از طریق جذب منابع به بازارهای مطمئنی هم دسترسی پیدا کرد تا سرمایه گذاری در منطقه آزاد را توجیه نماید. نکته اساسی،

مدیریت اثربخش این نواحیست. احداث و مدیریت مؤثر مناطق آزاد در کشور ترکیه و امارات به خوبی نقش مناطق آزاد را در توسعه اقتصادی بازگو میکند.

بدون شک موفقیت مناطق آزاد کشور و تلاش در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده، تاثیرات خود را بر روی حجم صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور نشان می دهد.. بنابراین هرچه سطح عملکرد کمی و کیفی مناطق آزاد بهبود یابد می توان به هدف و چشم انداز مذکور نزدیک تر شد. به جرات می توان گفت مناطق آزاد کشور در دستیابی به اهداف خود شکننده عمل نموده اند و بعضا با مشکلات جدی از قبیل مشکلات مدیریتی، ریسک سرمایه گذاری، نبود زیرساخت ها و... مواجه هستند.

امید از با توجه جدی به مناطق آزاد و رفع موانع سرمایه‌گذاری که منطبق با شعار امسال است بتوانیم شاهد شکوفایی اقتصادی این مناطق باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز