در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﭘﻴﺶآﻣﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ، ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ، رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ.

به گزارش مرور نیوز، صنعت بیمه و ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ در آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.اصولاً در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ، ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺘﻰ دوﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﭘﻴﺶآﻣﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻴﻮع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ، ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ، رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ در درﺟﻪ اول ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻰ اﻳﺸﺎن و در درﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﺑﻬﺮه وری، اﻧﮕﻴﺰش و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎی اﻳﺸﺎن اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮوش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. 

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ﻛﺮوﻧﺎ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺻﺪور، ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ و ﻓﺮوش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً، ﻣﺒﻨﺎی ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدد، از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺸﺄت ﻣﻰﮔﻴﺮد و در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ (ﺣﺪاﻗﻞ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت) ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ. 

فایل پیوست

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز