ملکوتی گفت: مصرف هم اکنون شهر تهران ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه و تولید ۳۵ هزار لیتر بر ثانیه است.

به گزارش مرور نیوز، آقای ملکوتی مدیر بهره برداری از تاسیسات آب آبفای استان تهران افزود: شهروندان همچنان بیش از تولید آب مصرف می کنند بارش های اخیر هم نباید تصور شود که باعث حل قطعی مشکل کمبود آب شده چرا که ما 3 سال پی در پی خشک سالی داشتیم و باعث شده مخازن تامین کننده آب شهر تهران به میزان قابل توجهی حجم آن کاهش پیدا کرده است .

وی افزود: مصرف هم اکنون شهر تهران ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه و تولید ۳۵ هزار لیتر بر ثانیه است.

 

 

وی تصریح کرد : از کلیه شهروندان تقاضاداریم مستمرا به صورت جدی صرفه جویی را در راس کار خود داشته باشند و استفاده از آ ب شرب برای مصارف غیر ضروری جدا خودداری کنند
وی بیان کرد : از ابتدای سال آبی در مقایسه با سال آبی گذشته همچنان 60 درصد کمبود بارش داریم و به بارش های فراوان برای جبران کمبود آب نیاز داریم.