اگرچه رتبه اول شغل‌های عجیب و پردرآمد جهان به هکرها مربوط می‌شود، اما مشاغلی هستند که کافیست شما بو کنید یا هماهنگی ساده برای برگزاری یک مراسم انجام بدهید، آن وقت حسابی پول درمی‌آورید.

به گزارش مرور نیوز، اگرچه رتبه اول شغل‌های عجیب و پردرآمد جهان به هکرها مربوط می‌شود، اما مشاغلی هستند که کافیست شما بو کنید یا هماهنگی ساده برای برگزاری یک مراسم انجام بدهید، آنوقت حسابی پول درمی‌آورید.

برخی مشاغل اگرچه حتی شبیه به شغل هم نیستند اما درآمد باورنکردنی دارند. گاهی این درآمدها بیش از ۶۰ هزار دلار در سال است. اگرچه رتبه اول شغل‌های عجیب و پردرآمد جهان به هکرها مربوط می‌شود، اما مشاغلی هستند که کافیست شما بو کنید یا هماهنگی ساده برای برگزاری یک مراسم انجام بدهید، آنوقت حسابی پول درمی‌آورید.