دادخواست اساس کار دادگاه رسیدگی به دعاوی میباشد. بنابراین چنانچه دادخواست با جامع شرایط آن تنظیم گردد. روال رسیدگی آسانتر میگردد.

 

دادگاه

به گزارش مرور نیوز، دادخواست اساس کار دادگاه رسیدگی به دعاوی میباشد. بنابراین چنانچه دادخواست با جامع شرایط آن تنظیم گردد. روال رسیدگی آسانتر میگردد و البته اصحاب دعوی نیز چنانچه شرایط دادخواست را رعایت کنند منتفع هستند. زیرا تکلیف دعوی زودتر روشن می گردد و به همین دلیل قانون قواعد شکلی دادخواست را بطور صریح تعیین نموده و برای عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر ضمانت اجرا قرار داده البه) جز در پاره ای از موارد که این ضمانت اجرا بصورت رد درخواست و و توقیف دادخواست می باشد اینک شرایط لازم تنظیم دادخواست را به تفصیل مورد بررسی قرار میدهیم.

منظور این است که برخی از شرایطی را که قانون .آدم برای تنظیم دادخواست مقرر نموده یا فاقد ضمانت اجرا میباشد یعنی علیرغم و نقص قانونی دادخواست دادگاه مکلف است بر اساس همان دادخواست شروع به رسیدگی نماید .

بخش اول: تنظیم دادخواست بزبان فارسی

زبان رسمی کشور زبان فارسی میباشد و قانون .آدم هیچ اشاره ای نکرده که اگر دادخواست بزبان غیر فارسی نگارش شود تکلیف چیست ؟ ولیکن میتوان گفت که اگر دادخواستی به زبان بیگانه نگارش شود باید در این صورت دادگاهها می توانند از قبول آن خودداری نمایند زیرا این حکم قانون است و تکلیف داد خواست بزبان فارسی از قواعد آمره است و این ترتیب تنها مختص آ.د.م نیست .

دیوانعالی کشور ارائه دادخواست به غیر زبان فارسی را مخالف اصول دادرسی تشخیص داده است که عین رأی مذکور در زیر درج می گردد ؛

شعبه ۸ دیوانعالی کشور استدلال زیر را دارد؛ چون دادخواست ابتدائی و دادخواست پژوهشی بزبان محلی تنظیم گردیده قابل استفاده و تفاهم نیست زیرا اولاً: مطابق م ۷۱ ق.آ.د.م (سابق) دادخواست باید به زبان فارسی باشد و بدیهی است مقصود از زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبانهای محلی که نسبت به اهل محل دیگری قابل استفاده و تفاهم نیست نمیباشد و ماده مزبور مستلزم این است که صورت مجلس دادرسی و تحقیقات و حکم یا قرار دادگاه نیز به زبان فارسی نوشته شود.

تنظیم دادخواست

دادخواست یک فرم کلی برای دعاوی حقوقی است که باید به صورت ریز بینانه تکمیل بشود. پس نتیجه می شود دادخواست یعنی اینکه شما برای طرح دعاوی حقوقی یا خانواده باید یک فرم مخصوص را آماده کنید که به اصطلاح به آن تنظیم دادخواست نیز گفته می شود.

کما اینکه خود داری از قانون از تعیین تکلیف دادخواستی که بزبان غیر فارسی رسمی نوشته شده در مباحث توقیف و رد داد خواست) نیز کاشف از قطعیت است از اینکه دادخواست غیر فارسی دادخواست قانونی محسوب نبود و نباید مشمول مقررات راجع بتوقیف با رد دادخواست واقع گردد.

ثانیاً: بر فرض اینکه بین لزوم فارسی بودن داد خواست با فارسی بودن صورت مجلس و حکمها و قرار ملازمة قانون منع شود و قوانین مملکتی نسبت به این موضوع ساکت بوده یا صریح نباشد چون بموجب م ۴۰ ق.آ.د.م. سکوت قوانین را برای قطع و وصل دعاوی و احقاق حق نمی توان مانع قرار داد بلکه بر حسب م ۳ ق. مزبور در صورتی که قوانین موضوعه کشوری یا صریح نبود یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با موافق قوانین موضوعه و عادت مسلم قضیه را رسیدگی و قطع و فصل نمود بر طبق سوابق بسیار ممتد عادت مسلم در این کشور این بوده همیشه و لایزال محضرها و صورت مجلسها و احکام و فرامین دولتی مکاتب رسمی بزبان فارسی که برای همه ساکنین کشور قابل استفاده و مهم بوده نوشته میشود ولو اینکه متصدیان امور دولتی خود دارای زبان خاص بوده و به آن زبان مکالمه می نموده اند .

بخش دوم: تنظیم دادخواست یا اوراق خاص

آموزش تنظیم دادخواست و لایحه نویسی باید در برگهای چاپی مخصوصی نوشته شود و با توجه به اهمیتی که برای دادخواست یادآور شدیم قانونگذار به یکسان بودن فرم و شکل داد خواست هم توجه کرده و از این حیث هم آنرا تحت نظیم در آورده و اصل را بر این قرار داده از اوراق یک شکل که وزارت دادگستری تهیه می نماید و در حسابداری دادگاهها معمولاً به فروش میرسد استفاده گردد. در این مورد هم ضمانت اجرائی قانون برای دادخواستی که در اوراق غیر فرم خاص باشد تعیین نکرده است. جدا از ضمانت اجرای قانونی: تنظیم دادخواست در روی برگهای چاپی تثبیت میشود تا در نگارش آن نظم و ترتیب رعایت شود و هر یک از مطالب در جای خود نوشته شود .

بخش سوم امضای داد خواست

خواهان که دعوی را مطرح میکند می بایست زیر داد خواست را امضاء کند و در صورت عجز از امضاء مهر با انگشت خود را بگذارد. بند ۷ م ۵۱ آ.د.م نسبت به دادخواستی که امضاء نشده نمی توان قرار داد رد خواست صادر نمود البته برخی معتقدند که در این موارد می بایست خواهان را برای ادای توضیح دعوا کرد و اگر برای ادای توضیح هم حاضر نشود، دادخواست قابل ابطال می باشد.