در هفتمین دوره جام بین المللی شطرنج فردوسی اتفاق افتاد:

حضور داوران خراسان رضوی در مسابقات بین المللی جام فردوسی که بدون اشتباه در حال قضاوت هستند سطح کیفیت داوری ها را بالا…