«آقای وزیر حق ندارد که بیان مسائل اساسی و مرتبط با حقوق ملت را احتمالا به بعد از دوره وزارت موکول کند. اگر چیزی نیست،…