سفیر کشورمان در پاریس گفت: به نظر می رسد جهان به یکی دیگر از نقاط عطف تاریخی خود نزدیک می‌شود. دیگر تردیدی نیست که عرصه بین‌المللی و جهانی به سمت تغییری بنیادین پیش می‌رود و با یک جابجایی و تغییر شکل و تقسیم‌بندی متفاوت از گذشته مواجه است.

به گزارش مرور نیوز، بهرام قاسمی سفیر کشورمان در پاریس در رشته توییتی نوشت: 

به نظر می رسد جهان به یکی دیگر از نقاط عطف تاریخی خود نزدیک می‌شود. دیگر تردیدی نیست که عرصه بین‌المللی و جهانی به سمت تغییری بنیادین پیش می‌رود و با یک جابجایی و تغییر شکل و تقسیم‌بندی متفاوت از گذشته مواجه است.

رویکرد بسیاری از کشورهای جهان در مخالفت و عدم همراهی با اقدام اخیر آمریکا روایتی مثبت و سازنده از مسیر تکوین دیدگاه دقیق جهانیان و خواست آنها برای ایجاد سازوکارهای لازم در مخالفت با شکل گیری جهانی تک قطبی دارد. 

امروز در پرتو آگاهی و سرعت ارتباطات و با بهره گیری از آنچه طی چند دهه گذشته و بخصوص در چند سال اخیر بر جهان رفته است، به نظر می رسد جهان با صدایی رسا بیزاری خود از جهان تک صدایی را فریاد می زند.

جهان تک قطبی و تلاش یک کشور برای اعمال سیاست های یک سویه خود بر دیگران، حاصلی جز افزایش فقر، عدم توسعه، افراط گرایی و تروریسم برای ملت های جهان نداشته است.

یکجانبه گرایی و سعی در تضعیف نهادهای بین المللی و مشخصا سازمان ملل که برآمده از تجربه  دو جنگ جهانی ویرانگر و مرگ میلیون ها انسان بی گناه در قاره اروپاست،  می تواند به باز افروزی شعله های جنگ و خشونت در مناطق مختلف از جهان پرتنش کنونی بینجامد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی باشد.

برای تحقق چند صدایی و مخالفت با اعمال سیاست های زورمدارانه و جلوگیری ازنادیده انگاشتن موازین بین المللی توسط یک قدرت، جهان در این بزنگاه مهم از تاریخ خود برای تحقق آرمان های مقدسی چون صلح و آزادی، عدالت و برابری، بزودی نیازمند یک انتخاب راهبردی و سرنوشت ساز خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز