مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا با امضای معاون اول رئیس جمهور صادر شد.

به گزارش مرور نیوز، با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا صادر شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹، با صدور مجوز به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در خصوص تأسیس مرکز منطقه ­ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب­آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا موافقت کرد.

هدف اصلی مرکز یاد شده، کمک به کشورهای واقع در غرب و مرکز آسیا در زمینه مدیریت کاهش ریسک زلزله و توسعه روش های مناسب جهت ایجاد تاب آوری نسبت به زلزله های احتمالی براساس خصوصیات فیزیکی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی است و به شکل یک بستر پژوهشی و آموزشی در زمینه پیشگیری و آمادگی عمل می کند.

همچنین تأکید اصلی فعالیت های این مرکز بر انجام تحقیقات، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، ارایه توصیه های سیاستگذاری، تسهیل انتقال فناوری و ترویج همکاری و تبادل تجربیات منطقه ای است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز